Khai giảng - Khánh thành trường mới và khai giảng năm học 2018-2019